Prezydent Republiki Białoruś - Paweł Ziemiński

Przejdź do treści

Menu główne:

Oświadczenia


Chwała żołnierzom Armii Czerwonej, żołnierzom Wojska Polskiego i żołnierzom armii sprzymierzonych ! Zguba i kara  ludobójcom, kolonizatorom, kolaborantom oraz wrogom wolnych i suwerennych narodów!

Слава солдатам Красной армии, солдатам польской армии и солдатам союзной армии! Гибель и наказание за геноцид, колонистов, коллаборационистов и врагов свободных и суверенных наций!
                                                                                    
Łódź – Warszawa, dnia 8 maja 2020 r.
Polska Patriotyczna
partia polityczna  
z siedzibą w Łodzi
Wierni Polsce Suwerennej
stowarzyszenie  
z siedzibą w Warszawie
Pan
Aleksander Grigoriewicz Łukaszenka
Prezydent Republiki Białoruś
Mińsk

Szanowny Panie Prezydencie,

z wielkim szacunkiem chylimy głowy w podziękowaniu za Pana decyzję o przeprowadzeniu Parady Zwycięstwa w dniu 9 maja 2020 r., w Mińsku, dla uczczenia 75 rocznicy zwycięstwa, połączonych sił narodów Związku Radzieckiego i sprzymierzonych, nad niemieckimi, hitlerowskimi najeźdźcami.  

Także polscy żółnierze, w jednym szeregu ze zwycięską Armią Czerwoną podjęli heroiczną walkę w obronie naszych słowiańskich ojczyzn, naszych rodzin i narodów i dzięki temu także polskiemu żołnierzowi przypadł zaszczyt zdobywania Berlina i pokonania hitlerowskich ludobójców w maju 1945r..

Wielka była ofiara życia i krwi narodów Europy, które niemiecka machina wojenna chciała zetrzeć z powierzchni ziemi, ale to właśnie naród białoruski i polski poniosły proporcjonalnie największe straty ludzkie i materialne i dlatego mają szczególe prawo domagać się pamięci o czasach potwornych zbrodni i zniszczeń.  

Decyzja Pana Prezydenta o obchodach 75 rocznicy Zwycięstwa ma sczególnie symboliczny wymiar obecnie, kiedy społeczność międzynarodowa jest sterroryzowana przez „nieznanych sprawców” i poddana niewiarygodnemu naciskowi przez siły mające w swoim programie depopulację, wyzysk i eksploatację wolnych narodów. Często są to te same siły, które zwyciężono 75 lat temu.W tych warunkach Białoruś pod pana przywództwem jest jednym z nielicznych krajów, które nie uległy psychozie.

Konieczne jest ujawnienie wszystkich okoliczności trwającego globalnego terroru medialnego  i niszczenia podstaw egzystencji narodów - opartej na pracy i bezpieczeństwie życia codziennego.
Mińsk, który świętować będzie tryumf nad złem i antyludzką ideologią zniszczenia i zniewolenia, w naszym rozumieniu, winien być nie tylko miejścem 75 rocznicowej Parady Zwycięstwa, ale także miejscem powołania i obrad  Międzynarodowego Komitety Śledczego, którego celem będzie ujawnienie rzeczywistych powodów i sprawców globalnej pademii.  Wynikiem prac tego Komietetu powinno być powołanie Międzynarodowego Trybunału, który na wzór Trybunału w Norymberdze osądzi zakulisowych ludobójców i ich współpracowników.

Kończąc nasz list chcielibyśmy przekazać życzenia zdrowia i sukcesów bratniemu narodowi białoruskiemu oraz życzenia rozwoju owocnej współpracy gospodarczej i kulturalnej krajów słowiańskich i wszystkich narodów oraz państw opowiadających się za poszanowaniem suwerenności i bezpieczństwem – narodów i państw miłujących życie i pokój.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu zarządu partii Polska Patriotyczna
i zarządu stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej,

dr Paweł Ziemiński

                                                                                                                                                                                                                                

Лодзь-Варшава, 8 мая 2020 г.

Политическая партия
«Польша Патриотическая»
Офис в г. Лодзь

«Верные Польше Суверенной»
общественное объединение
с офисом в Варшаве
Президенту Республики Беларусь Господину Лукашенко Александру Григорьевичу

Уважаемый господин Президент!

С большим уважением склоняем головы в знак благодарности за принятие Вами решения о проведении Парада Победы 9 мая 2020 г. в Минске, с целью празднования 75 годовщины Победы объединённых сил народов Советского Союза и их союзников над немецкими, гитлеровскими захватчиками.
В единых рядах с победоносной Красной Армией сражались польские солдаты во имя защиты наших славянских государств, наших семей и народов и благодаря этому и польскому солдату выпала честь покорения Берлина и победы над гитлеровским геноцидом в мае 1945 г.
Много жизней и пролитой крови принесли на алтарь Победы народы Европы, которых немецкая военная машина хотела стереть с лица земли, но именно народы Беларуси и Польши понесли самые большие людские и материальные потери, и поэтому они имеют исключительное право добиваться памяти о времени чудовищных преступлений и разрушений.
Решение господина Президента о праздновании 75 годовщины Победы имеет чрезвычайно важное значение, особенно тогда, когда международная общественность терроризируется «неизвестными преступниками» и подвержена невероятному натиску силами, имеющими целью своих программ депопуляцию и эксплуатацию свободных народов. Часто бывает так, что это те же самые силы, которые были побеждены 75 лет тому назад. В таких условиях Беларусь под Вашим руководством является одним из немногих государств, которые не поддаются психозу.
Необходимо раскрыть все обстоятельства непрекращающегося глобального медийного террора и уничтожения основ существования наций, основанных на труде и безопасности повседневной жизни.
Минск, который будет праздновать триумф над злом и античеловеческой идеологией уничтожения и порабощения, по нашему мнению, должен быть не только местом проведения Парада Победы, посвященного 75 годовщине, но и местом созыва и работы Международного Следственного Комитета, целью которого будет раскрытие реальных причин и исполнителей глобальной пандемии. Итогом работы этого комитета должен быть созыв Международного трибунала, который по примеру Нюренбергского трибунала осудит закулисных человекоубийц и их пособников.
Заканчивая своё письмо, хотим пожелать братнему белорусскому народу здоровья, успехов в развитии экономических и культурных связей со славянскими государствами и всеми народами и странами целью которых является уважение суверенности и безопасности народов и государств, любящих жизнь и мир.

С уважением,
От имени руководства партии
«Польша Патриотическая» и руководства
общественного объединения «Верные Польше Суверенной»
доктор экономических  наук Павел Земински


Tel. 510 070 755

zieminskipawel@gmail.com

Nasze Siedziby:
Łódź
Warszawa
Chicagozieminskipawel@gmail.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego